จากสถานการณ์ปัจจุบัน

จากยุทธศาสตร์ชาติที่มุ่งพัฒนาประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน กระทรวงคมนาคมจึงเร่งเดินหน้าพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งทางบก ราง น้ำ อากาศ ให้เชื่อมโยงกันอย่างครอบคลุม ทั่วถึง เป็นระบบ ทั้งในและระหว่างประเทศ เพื่อยกระดับคุณภาพการเดินทางและการขนส่งสู่มาตรฐานสากล ลดต้นทุนโลจิสติกส์ เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน สนับสนุนให้เกิดการจ้างงาน กระจายความเจริญไปสู่ทุกพื้นที่ และนำคุณภาพชีวิตที่ดีไปสู่ประชาชน

เพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์และเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน จึงเกิดแนวคิดเรื่องการปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสินค้า (Shift Mode) เพื่อลดการขนส่งทางถนนมาใช้รูปแบบการขนส่งที่มีต้นทุนต่ำและคุ้มค่าในระยะยาว นำมาสู่แผนลงทุนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางราง มูลค่ากว่า 1.071 ล้านล้านบาท ซึ่งการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งมวลชนจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้แก่ระบบรางและเกิดประโยชน์ต่อประชาชน

และความเป็นไปของโลก

ภาวะโลกร้อน

ทำให้หลายประเทศทั่วโลกตื่นตัวและเริ่ม “ปรับเปลี่ยน” รูปแบบการเดินทางและการคมนาคมขนส่ง โดยหันมาให้ความสำคัญกับการส่งเสริมระบบขนส่งสาธารณะ เพื่อลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ลดก๊าซเรือนกระจก ลดภาวะโลกร้อน

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของเมืองทั่วโลก ประชากรในเมืองจะมีความหนาแน่นมากขึ้น

คาดการณ์ว่าในปี พ.ศ. 2593 โลกจะมีประชากรคนเมืองเพิ่มขึ้นถึง 2.4 พันล้านคน คิดเป็นร้อยละ 66 ของประชากรโลก ประเทศไทยจะมีประชากรเพิ่มอีกกว่า 11 ล้านคน และประชากรร้อยละ 73 ของประเทศจะอยู่ในเมือง และหลายๆ ประเทศทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย เริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

การเติบโตอย่างรวดเร็วของชุมชนเมืองและการกระจายตัวของเมืองโดยขาดการควบคุม (Urban sprawl)

ก่อให้เกิดปัญหาตามมามากมาย ทั้งประชากรหนาแน่น ชุมชนแออัด การจราจรติดขัด การใช้ประโยชน์ที่ดินในเมืองไม่คุ้มค่า เพิ่มภาระภาครัฐในการลงทุนสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เกิดความเหลื่อมล้ำในการกระจายรายได้ เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะปัญหามลภาวะ ตลอดจนผลกระทบอื่นๆ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

จากการเปลี่ยนแปลงของประชากร จึงจำเป็นที่จะต้องบูรณาการ การพัฒนาเมืองเข้ากับระบบคมนาคมขนส่งอย่างเหมาะสม สู่...แนวคิดในการพัฒนาเมืองควบคู่ไปกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง

 

 

  • ติดต่อโครงการ

  • สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม
  • เลขที่ 35 ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท
    เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
  • โทรศัพท์ 0-2215-1515 ต่อ 4002 และ 4019
  • E-mail : webmaster@otp.go.th