TOD จะเป็นจริงได้อย่างไร?
“รัฐ เอกชน ประชาสังคม” ผนึกกำลังครั้งใหญ่ สร้างอนาคตใหม่ให้กับประเทศ

ภาครัฐ ร่วมผลักดัน

ร่วมเผยแพร่แนวคิด TOD ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง
ร่วมปรับปรุง ฟื้นฟู แก้ไขมาตรการทางกฎหมาย นโยบาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ให้เอื้อต่อการพัฒนาเมือง
ร่วมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ส่งเสริมการพัฒนาเมือง
ร่วมส่งเสริม สนับสนุน และจูงใจให้เอกชนสนใจร่วมลงทุนในพื้นที่
ร่วมดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเหมาะสม เป็นธรรม

ภาคประชาสังคม ร่วมใจ

ร่วมเสนอแนวคิดในการพัฒนาพื้นที่ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ร่วมเตรียมพร้อมสู่การเปลี่ยนแปลงรูปแบบและพฤติกรรมในการเดินทางจากรถยนต์ส่วนบุคคล มาสู่การเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชน ขนส่งสาธารณะ และการเดินทางโดยไม่ใช้เครื่องยนต์
ร่วมให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ร่วมเสนอความต้องการ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา

ภาคเอกชน ร่วมพัฒนา

ร่วมเสนอแนวคิดในการพัฒนาพื้นที่ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ร่วมเสนอพื้นที่เพื่อการพัฒนาพื้นที่ TOD ให้แก่ภาครัฐ
ร่วมลงทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ หรือร่วมดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับโครงการ
ร่วมขับเคลื่อนโครงการ

  • ติดต่อโครงการ

  • สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม
  • เลขที่ 35 ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท
    เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
  • โทรศัพท์ 0-2215-1515 ต่อ 4002 และ 4019
  • E-mail : webmaster@otp.go.th