ภาพกิจกรรมของโครงการ

 

ภาพงานสัมมนา “TOD คมนาคมสร้างเมือง เมืองสร้างสุข สุขสร้างได้” ครั้งที่ 8 เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

MORE

 

ภาพกิจกรรมการประชุมกลุ่มย่อยในการจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ สำหรับผังเฉพาะเมืองต้นแบบ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 2 “TOD คมนาคมสร้างเมือง เมืองสร้างสุข สุขสร้างได้”

MORE

 

ภาพกิจกรรมการประชุมกลุ่มย่อยในการจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ สำหรับผังเฉพาะเมืองต้นแบบ จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 2 “TOD คมนาคมสร้างเมือง เมืองสร้างสุข สุขสร้างได้”

MORE

 

ภาพกิจกรรมการประชุมกลุ่มย่อยในการจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ สำหรับผังเฉพาะเมืองต้นแบบ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

MORE

 

ภาพงานสัมมนาโครงการศึกษาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งมวลชนส่งเสริมระบบราง “TOD คมนาคมสร้างเมือง เมืองสร้างสุข สุขสร้างได้” ในพื้นที่เมืองต้นแบบจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

MORE

 

ภาพกิจกรรมการประชุมกลุ่มย่อยในการจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ สำหรับผังเฉพาะเมืองต้นแบบ จังหวัดขอนแก่น
18 มิถุนายน พ.ศ. 2562

MORE

 

ภาพงานสัมมนาโครงการศึกษาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งมวลชนส่งเสริมระบบราง “TOD คมนาคมสร้างเมือง เมืองสร้างสุข สุขสร้างได้” ในพื้นที่เมืองต้นแบบจังหวัดขอนแก่น
18 มิถุนายน พ.ศ. 2562

MORE

 

ภาพงานสัมมนาเพื่อเผยแพร่ข้อมูลของโครงการศึกษาพัฒนาเมืองกับระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง “TOD คมนาคมสร้างเมือง เมืองสร้างสุข สุขสร้างได้” ครั้งที่ 5
25 เมษายน 2562

MORE

 

ภาพงานสัมมนาเพื่อเผยแพร่ข้อมูลของโครงการศึกษาพัฒนาเมืองกับระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง “TOD คมนาคมสร้างเมือง เมืองสร้างสุข สุขสร้างได้” ครั้งที่ 4
5 เมษายน 2562

MORE

 

ภาพงานสัมมนาเพื่อเผยแพร่ข้อมูลของโครงการศึกษาพัฒนาเมืองกับระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง “TOD คมนาคมสร้างเมือง เมืองสร้างสุข สุขสร้างได้” ครั้งที่ 3
2 เมษายน 2562

MORE

 

ภาพงานสัมมนาเพื่อเผยแพร่ข้อมูลของโครงการศึกษาพัฒนาเมืองกับระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง “TOD คมนาคมสร้างเมือง เมืองสร้างสุข สุขสร้างได้” ครั้งที่ 2
29 มีนาคม 2562

MORE

 

ภาพงานสัมมนาเพื่อเผยแพร่ข้อมูลของโครงการศึกษาพัฒนาเมืองกับระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง “TOD คมนาคมสร้างเมือง เมืองสร้างสุข สุขสร้างได้” ครั้งที่ 1
11 กุมภาพันธ์ 2562

MORE

 

 

  • ติดต่อโครงการ

  • สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม
  • เลขที่ 35 ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท
    เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
  • โทรศัพท์ 0-2215-1515 ต่อ 4002 และ 4019
  • E-mail : webmaster@otp.go.th