สนข. เดินหน้า TOD เปิดงานสัมมนาโครงการศึกษาพัฒนาเมืองกับระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง

“TOD คมนาคมสร้างเมือง เมืองสร้างสุข สุขสร้างได้”

 

วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม ได้จัดงานสัมมนาโครงการศึกษาพัฒนาเมือง กับระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง “TOD คมนาคมสร้างเมือง เมืองสร้างสุข สุขสร้างได้” โดยมีดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ให้เกียรติเป็นประธานเปิด พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “ร่วมสร้างเมือง TOD เสริมศักยภาพพื้นที่ สร้างเศรษฐกิจไทยมั่นคง” ซึ่งเป็นการแนะนำโครงการฯ และระดมความเห็นจากหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อร่วมขับเคลื่อนแผนการการพัฒนาเมืองควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบขนส่งมวลขน ตามแนวคิด TOD (Transit Oriented Development)

 

  • ติดต่อโครงการ

  • สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม
  • เลขที่ 35 ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท
    เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
  • โทรศัพท์ 0-2215-1515 ต่อ 4002 และ 4019
  • E-mail : webmaster@otp.go.th