เอกสารประกอบ

 

เอกสารประกอบงานสัมมนา TOD คมนาคมสร้างเมือง เมืองสร้างสุข สุขสร้างได้ ครั้งที่ 8 เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

 

TOD คมนาคมสร้างเมือง เมืองสร้างสุข สุขสร้างได้ ครั้งที่ 8 โดย รศ.ดร.ยงธนิศร์ พิมลเสถียร
29 สิงหาคม 2562

MORE

TOD คมนาคมสร้างเมือง เมืองสร้างสุข สุขสร้างได้ ครั้งที่ 8 โดย นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ
29 สิงหาคม 2562

MORE

การจัดทำผังเมืองเฉพาะเมืองต้นแบบ TOD ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี พัทยา
29 สิงหาคม 2562

MORE

การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ : SEA
29 สิงหาคม 2562

MORE

 

 

เอกสารประกอบงานประชุมพื้นที่เมืองต้นแบบ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 2

 

การจัดทำผังเฉพาะเมืองต้นแบบ TOD ในพื้นที่ จังหวัดอยุธยา
25 กรกฎาคม 2562

MORE

การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ SEA จังหวัดอยุธยา ครั้งที่ 2
25 กรกฎาคม 2562

MORE

 

 

เอกสารประกอบงานประชุมพื้นที่เมืองต้นแบบ จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 2

 

การจัดทำผังเฉพาะเมืองต้นแบบ TOD ในพื้นที่ จังหวัดขอนแก่น
22 กรกฎาคม 2562

MORE

การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ SEA จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 2
22 กรกฎาคม 2562

MORE

 

 

เอกสารประกอบงานสัมมนา TOD คมนาคมสร้างเมือง เมืองสร้างสุข สุขสร้างได้ ครั้งที่ 7 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

TOD คมนาคมสร้างเมือง เมืองสร้างสุข สุขสร้างได้ ครั้งที่ 7 โดย รศ.ดร.ยงธนิศร์ พิมลเสถียร
21 มิถุนายน 2562

MORE

TOD คมนาคมสร้างเมือง เมืองสร้างสุข สุขสร้างได้ ครั้งที่ 7 โดย นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ
21 มิถุนายน 2562

MORE

การจัดทำผังเมืองเฉพาะเมืองต้นแบบ TOD ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
21 มิถุนายน 2562

MORE

การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ : SEA
21 มิถุนายน 2562

MORE

 

 

เอกสารประกอบงานสัมมนา TOD คมนาคมสร้างเมือง เมืองสร้างสุข สุขสร้างได้ ครั้งที่ 6 จังหวัดขอนแก่น

 

TOD คมนาคมสร้างเมือง เมืองสร้างสุข สุขสร้างได้ ครั้งที่ 6 โดย รศ.ดร.ยงธนิศร์ พิมลเสถียร
18 มิถุนายน 2562

MORE

การจัดทำผังเฉพาะเมืองต้นแบบ TOD ในพื้นที่ขอนแก่น
18 มิถุนายน 2562

MORE

การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ SEA จังหวัดขอนแก่น
18 มิถุนายน 2562

MORE

 

 

เอกสารประกอบงานสัมมนา TOD คมนาคมสร้างเมือง เมืองสร้างสุข สุขสร้างได้ ครั้งที่ 5 จังหวัดสงขลา

 

TOD ท้องถิ่นไทยร่วมสร้าง เมืองสร้างสุข โดย นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ
25 เมษายน 2562

MORE

TOD ภาคใต้ ร่วมกันสร้าง ได้อย่างไร? โดย นายวรวุฒิ มาลา
25 เมษายน 2562

MORE

TOD ท้องถิ่นไทย ร่วมสร้าง เมืองสร้างสุข โดย ดร.ไพโรจน์ ชัยจีระธิกุล
25 เมษายน 2562

MORE

TOD คมนาคมสร้างเมือง เมืองสร้างสุข สุขสร้างได้ โดย รศ.ดร.ยงธนิศร์ พิมลเสถียร
25 เมษายน 2562

MORE

 

 

เอกสารประกอบงานสัมมนา TOD คมนาคมสร้างเมือง เมืองสร้างสุข สุขสร้างได้ ครั้งที่ 4 จังหวัดขอนแก่น

 

TOD ท้องถิ่นไทยร่วมสร้าง เมืองสร้างสุข โดย นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ
5 เมษายน 2562

MORE

TOD ภาคอีสาน ร่วมกันสร้าง ได้อย่างไร? โดย นายวรวุฒิ มาลา
5 เมษายน 2562

MORE

TOD คมนาคมสร้างเมือง เมืองสร้างสุข สุขสร้างได้ โดย รศ.ดร.ยงธนิศร์ พิมลเสถียร
5 เมษายน 2562

MORE

 

 

เอกสารประกอบงานสัมมนา TOD คมนาคมสร้างเมือง เมืองสร้างสุข สุขสร้างได้ ครั้งที่ 3 จังหวัดชลบุรี

 

TOD ท้องถิ่นไทยร่วมสร้าง เมืองสร้างสุข โดย ดร.ชยธรรม์ พรหมศร
2 เมษายน 2562

MORE

TOD ในพื้นที่ EEC ร่วมกันสร้างได้อย่างไร โดย นางสาวพจณี อรรถโรจน์ภิญโญ
2 เมษายน 2562

MORE

วิดีโอประกอบการ present โดย นายมีศักดิ์ ชุนหรักษ์โชติ
2 เมษายน 2562

MORE

TOD คมนาคมสร้างเมือง เมืองสร้างสุข สุขสร้างได้ โดย รศ.ดร.ยงธนิศร์ พิมลเสถียร
2 เมษายน 2562

MORE

 

 

เอกสารประกอบงานสัมมนา TOD คมนาคมสร้างเมือง เมืองสร้างสุข สุขสร้างได้ ครั้งที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก

 

TOD ท้องถิ่นไทยร่วมสร้าง เมืองสร้างสุข โดย ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร
29 มีนาคม 2562

MORE

TOD ภาคเหนือ ร่วมสร้างได้อย่างไร? โดย นายวรวุฒิ มาลา
29 มีนาคม 2562

MORE

การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ จังหวัดพิษณุโลก 2020 โดย นายวิรัช ปัญญาทิพย์สกุล
29 มีนาคม 2562

MORE

TOD คมนาคมสร้างเมือง โดย รศ.ดร.ยงธนิศร์ พิมลเสถียร
29 มีนาคม 2562

MORE

 

 

เอกสารประกอบงานสัมมนา TOD คมนาคมสร้างเมือง เมืองสร้างสุข สุขสร้างได้ ครั้งที่ 1 กรุงเทพมหานคร

 

TOD คมนาคมสร้างเมือง โดย ดร. ไพรินทร์ ชูโชติถาวร
11 กุมภาพันธ์ 2562

MORE

TOD ไทยวันนี้...สู่อนาคต โดย ดร. คณิศ แสงสุพรรณ
11 กุมภาพันธ์ 2562

MORE

TOD สายทางรถไฟฟ้า...สู่แนวทางพัฒนาเมือง โดย ดร.สมประสงค์ โกศลบุญ
11 กุมภาพันธ์ 2562

MORE

TOD เมืองสร้างสุข สุขสร้างได้ โดย ดร.ยงธนิศร์ พิมลเสถียร
11 กุมภาพันธ์ 2562

MORE

  • ติดต่อโครงการ

  • สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม
  • เลขที่ 35 ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท
    เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
  • โทรศัพท์ 0-2215-1515 ต่อ 4002 และ 4019
  • E-mail : webmaster@otp.go.th