ภาพกิจกรรมการประชุมกลุ่มย่อยในการจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ สำหรับผังเฉพาะเมืองต้นแบบ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 2

“TOD คมนาคมสร้างเมือง เมืองสร้างสุข สุขสร้างได้”

 

 

  • ติดต่อโครงการ

  • สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม
  • เลขที่ 35 ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท
    เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
  • โทรศัพท์ 0-2215-1515 ต่อ 4002 และ 4019
  • E-mail : webmaster@otp.go.th