เดินหน้า TOD เต็มกำลัง จัดงานสัมมนาโครงการศึกษาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งมวลชนส่งเสริมระบบราง ในพื้นที่เมืองต้นแบบจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

“TOD คมนาคมสร้างเมือง เมืองสร้างสุข สุขสร้างได้”

 

วันอังคารที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562 สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ได้จัดงานสัมมนาเพื่อเผยแพร่ข้อมูลของโครงการและการมีส่วนร่วม ครั้งที่ 7 โครงการศึกษาพัฒนาเมืองกับระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง “TOD คมนาคมสร้างเมือง เมืองสร้างสุข สุขสร้างได้” ในพื้นที่เมืองต้นแบบจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายเริงศักดิ์ ทองสม ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการขนส่งและจราจร สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน พร้อมกล่าวแนะนำโครงการฯ แก่ผู้ร่วมงานในสาขาต่างๆ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น องค์ความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองพระนครศรีอยุธยาให้เป็นเมืองต้นแบบต่อไปในอนาคต

คลิกดูภาพเพิ่มเติม

 

  • ติดต่อโครงการ

  • สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม
  • เลขที่ 35 ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท
    เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
  • โทรศัพท์ 0-2215-1515 ต่อ 4002 และ 4019
  • E-mail : webmaster@otp.go.th